องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค/บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]27
22 รายงานการเงิน ประจำปี 2563 [ 1 มี.ค. 2564 ]31
23 คำร้องทั่วไป เรื่องขอให้บริการน้ำอุปโภค/บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]25
24 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 5 ก.พ. 2564 ]24
25 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566 [ 5 ก.พ. 2564 ]196
26 การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลตามกรอบแผนอัตรากำลัง3ปี(ประจำปีงบประมาณ2564-2566) [ 5 ก.พ. 2564 ]23
27 อบต.สุมเส้าเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]27
28 ประกาศเรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาาน [ 2 ก.พ. 2564 ]24
29 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]14
30 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.พ. 2564 ]27
31 ปก/ประกาศ/สารบัญ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]26
32 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]25
33 ลายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]26
34 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จำแนกตามแผนงาน) -แผนงานบริหารงานทั่วไป -แผนงานรักษาความสงบภายใน -แผนงานการศึกษา [ 1 ก.พ. 2564 ]26
35 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จำแนกตามแผนงาน)-แผนงานสาธารณสุข -แผนงานสังคมสงเคราะห์-แผนงานเคหะและชุมชน -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-แผนงานการเกษตร-แผนงานงบกลาง [ 1 ก.พ. 2564 ]25
36 ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ก.พ. 2564 ]23
37 ประกาศเรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 1 ก.พ. 2564 ]25
38 ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤมิชอบของบุคลากรในองค์กร [ 1 ก.พ. 2564 ]24
39 ประกาศเรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาาน [ 1 ก.พ. 2564 ]25
40 ประกาศเรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 1 ก.พ. 2564 ]25
 
|1หน้า 2|3