องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จำแนกตามแผนงาน)-แผนงานสาธารณสุข -แผนงานสังคมสงเคราะห์-แผนงานเคหะและชุมชน -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-แผนงานการเกษตร-แผนงานงบกลาง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จำแนกตามแผนงาน)-แผนงานสาธารณสุข -แผนงานสังคมสงเคราะห์-แผนงานเคหะและชุมชน -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-แผนงานการเกษตร-แผนงานงบกลาง
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.สุมเส้า