องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2564 ]2
2 องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ( Zero Tolerlance) [ 9 เม.ย. 2564 ]3
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค/บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]16
4 รายงานการเงิน ประจำปี 2563 [ 1 มี.ค. 2564 ]20
5 คำร้องทั่วไป เรื่องขอให้บริการน้ำอุปโภค/บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]14
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 5 ก.พ. 2564 ]13
7 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566 [ 5 ก.พ. 2564 ]127
8 การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลตามกรอบแผนอัตรากำลัง3ปี(ประจำปีงบประมาณ2564-2566) [ 5 ก.พ. 2564 ]13
9 อบต.สุมเส้าเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]17
10 ประกาศเรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาาน [ 2 ก.พ. 2564 ]14
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]2
12 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.พ. 2564 ]17
13 ปก/ประกาศ/สารบัญ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]15
14 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]14
15 ลายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]15
16 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จำแนกตามแผนงาน) -แผนงานบริหารงานทั่วไป -แผนงานรักษาความสงบภายใน -แผนงานการศึกษา [ 1 ก.พ. 2564 ]15
17 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จำแนกตามแผนงาน)-แผนงานสาธารณสุข -แผนงานสังคมสงเคราะห์-แผนงานเคหะและชุมชน -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-แผนงานการเกษตร-แผนงานงบกลาง [ 1 ก.พ. 2564 ]14
18 ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ก.พ. 2564 ]13
19 ประกาศเรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 1 ก.พ. 2564 ]14
20 ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤมิชอบของบุคลากรในองค์กร [ 1 ก.พ. 2564 ]13
 
หน้า 1|2