องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม


ประกาศกองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

ประกาศกองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า
ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประจ าปี พ.ศ. 2562
    เอกสารประกอบ

ประกาศกองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.สุมเส้า