องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

   
 
  นายวีรยุทธ    แก้วคำ
 
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
   

นายไพฑูรย์ พังคลี  

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
 
   
 
  นายอิทธิพงษ์   คำไฮ  
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
     
  น.ส.อมรรัตน์ สำเภา
 
  คนงานทั่วไป