องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นางลักษณาวดี สิงคลีประภา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า
ปลัด อบต.
     
  นางลักษณาวดี สิงคลีประภา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

 
  รองปลัด อบต.  
     
นางสาวจิรพร    พุทธาผา
นายประภาส  นาเสงี่ยม จ.ส.อ. ธนาธิป   ไทยภักดี
  ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักงานปลัด
   
 
 - ว่าง - นายวีรยุทธ    แก้วคำ   - ว่าง -
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข