องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
กองการศึกษา

   
 
  - ว่าง -  
   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   
 
 นายมงคล บัวทอง
ว่าที่ร้อยตรีบารมี พรมบุญ
น.ส.ทัศนีย์ โพธิวาระ
 ผู้ช่วยวัฒธรรม นักวิชาการศึกษา
 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
   
 
นางสาวศิลป์ปริยากร  ว่องไว
นางสาวประยงค์   สมบูรณ์
นางวิสุทธิ์    ถือธรรม
 ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก
 ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
นางสาวนิภาพร   ชาวสุรินทร์
นางธนพร    อยู่สุข
 ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
นางเสงี่ยม    นามฤทธิ์ นางอักษร     มณีรัตน์ นางสาวสุภาวดี     สนธิหา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
นางจุฑาทิพย์ ศรีวงษ์
นางปิยะมาศ   รอบรู้ นางธนัญญา  ชาวสุรินทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
   
นางสาวพรรณศิริ  สมศรี นางสาวทิพวรรณ  บัวจำนงค์ นายอรรถพันธ์ ปัดชา
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
   
นางสาวอนุพร ประเสริฐ
นางสาวแพรวพรรณ   ส้วมเชียง นางสาวพิชานันท์ ชาวประชา
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
 

นางสาวทิพยาภรณ์ ศรีดร
นักการภารโรง