องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
กองช่าง

 
 
  นายประภาส นาเสงี่ยม
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
   
 
ว่าง
ว่าง ว่าง
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร ช่างไฟฟ้า ช่างสำรวจ
 
   
 นายพิเชษฐ์  ศรีสวัสดิ์ ว่าง นายชัชวาล    พระทัยบุตร
 ผู้ช่วยช่างสำรวจ เจ้าพนักงานธุรการ คนงานทั่วไป

 

 
 ว่าง
 น.ส.ศิริพร สมบูรณ์

  ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วย จนท.ธุรการ