องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
กองคลัง

 
นางสาวจิรพร   พุทธาผา
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
 
 นางสาวรัตติยากร   วันสีทอง นางจินตนา    ใจธรรม นายไพฑูรย์   พังคลี
 นักวิชาการเงินและบัญชี  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  รักษาราชการเจ้าหน้าที่พัสดุ


   
ว่าง ว่าง
ว่าง
 นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานประปา

 
 
 นางสาววิวรรณ   รักญาติ นางสาวนภาภรณ์    แก้วแก่น
นางสาวนงค์นุช   สุระการ
 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
   
 นายธีระ  พฤฒิสาร นายพิรุณเทพ   สมบูรณ์
นายอนุชิต  ผาจวง
 พนักงานจดมาตรวัดน้ำ คนงานทั่วไป
ผู้ช่วย จนท.ธุรการ
 
 
น.ส.ศิริรัตน์ ชัยเลิศ
น.ส.ศิริลักษณ์ ใจสัตน์
 
 ผู้ช่วย จนท.ธุรการ
คนงานทั่วไป