องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


จ.ส.อ.ธนาธิป   ไทยภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด
   
ว่าง ว่าง 
ว่าง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน บุคลากร     นิติกร 
 
ว่าง นางสาวพรลัดดา   โถหินัง

นายพิชากร  ยศอ่อน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าพนักงานธุระการ ชำนาญงาน

 
.
 
นายสาวอาทิยา    อินทร์กง นางสุนิษา บัวเข็ม
น.ส.วรัญญา วงสระคู
ผู้ช่วยบุคลากร ผู้ช่วยนักบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวัชระ    ยาพุทธา นางทองพูลย์    สมบูรณ์ นายสุระชัย    ใจธรรม
 ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คนงานทั่วไป พนักงานขับรถน้ำ
 
 .  
.
ว่าง
น.ส.สุพรรณี สมบูรณ์
นายปรเมศวร์ เอกคณาสิงห์
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยนิติกร
 .

น.ส.นริศรา หมั่นคง นายสุวิทย์ ยงยืน
นายเอกชัย วะจีประสี
พนักงานวิทยุ คนงานทั่วไป
พนักงานดับเพลิง

.  
นายบุญยงค์    แสงศรี นายพงษ์พิสุทธิ์ ไพรสนฑ์
นายวุฒิชัย    พันลำภักดิ์
นักการภารโรง ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
 
 
ว่าง
นายวัชรพงษ์ สำเภา
นางสาววิชุดา  กิจเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานดับเพลิง พนักงานวิทยุ
นายเอกรวี ศรีวงษ์
คนงานทั่วไป