องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
สภา อบต. 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
  นายวุฒิชัย  จอดนอกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสันติ  ประเสริฐ

นางสงวน มีแสง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 

นายสันติ  ประเสริฐ
นางสงวน  มีแสง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

นายวิชัย  บัวจำนง
นายนิยม  ส้วมเชียง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นายอดิศร  กองสะดี


นายสังกด  รองโสภา 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8


นางไพบุญ  พวงเสียง

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
นายวิชัย  ชาวกล้า

น.ส.เพ็ญจันทร์  ไขศรี

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12

นายอาคม  อำนวยการ
นายธนิส  คนฉลาด


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14

นายยศพล  ศาลาจันทร์ นายวุฒิชัย  จอดนอก
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16

นายสุนทร  สุจริต นายสุริยา  ไกรมณี
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 18
นายสมร  มูลพงษ์
นายคำเหมือน  ธรรมธาตุ


 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 19
นางสมบัติ  แก้วภักดี