องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 
 นายเฉลิมชาติ  ทรงคาศรี
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า
081-7097179

นายบด  ชาวสุรินทร์
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า
093-3200324
นายเข็มพร  สมบูรณ์
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า
065-2755002
นายแสงจันทร์  วิชัย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า
081-0519122

นางลักษณาวดี สิงคลีประภา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า
รักษาราชการแทน ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

095-1985592
 
 
  นางลักษณาวดี สิงคลีประภา  
  รองปลัดงค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า  

095-1985592
     
นางสาวจิรพร    พุทธาผา
นายประภาส  นาเสงี่ยม จ.ส.อ. ธนาธิป   ไทยภักดี 
  ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักงานปลัด
095-6721479 081-5448506
089-5699359
   
 
 - ว่าง - นายวีรยุทธ    แก้วคำ   - ว่าง -
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

081-6611086