องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2558
Updated 2020, Oct 22

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


วิสัยทัศน์ตำบลสุมเส้า

 


                            พัฒนาตำบล พัฒนาชีวิต ยึดติดคุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง

           

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการมีรายได้เพิ่มและการมีงานทำของประชาชนในพื้นที่

2. ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

3. พัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดีทุกกลุ่มทุกวัย

4. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรกรรมให้พอเพียงตลอด ทั้งปี

5.  ส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึก ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น

6. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในท้องถิ่นทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การบริหารงาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น