องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2558
Updated 2020, Oct 22

กองสวัสดิการสังคม

   
 
  นายวีรยุทธ    แก้วคำ
 
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
   

นายไพฑูรย์ พังคลี  

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
 
   
 
  นายอิทธิพงษ์   คำไฮ  
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
     
  น.ส.อมรรัตน์ สำเภา
 
  คนงานทั่วไป