องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2558
Updated 2020, Oct 22

สภา อบต.

 
นายดำรงศักดิ์   นาสวัสดิ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 นายนารี  คำภา
นายบุญญา  ไชยนาพันธ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
       
นายสันติ  ประเสริฐ นายประพันธ์ชัย  มั่งมูล  นายสุกรรณ   กองเงิน นางประภัสสร  ศรีรักษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 
       
นางดวงขันธ์  พระทัยบุตร  นางสาวปิยะพร  พุดกุดเรือ  นายนิยม  ส้วมเชียง นายกัญจน์  วะจีปะสี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
   . .
 
นายสมภาร    พาเภา    
นายบุญพัง  รักญาติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
       
นายเสรี   สีน้ำโหน่ง
 นายทวี   มณีรัตน์  นางอุไล  ชัยบุรมย์  
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

     
 นายสุจริต  เบ้าทองจันทร์ นายวิชัย   ชาวกล้า
 นายเดช  ยิ่งยง นายเปลี่ยง  คนฉลาด
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

     
 นายบุญชู  จันทร์เจริญ    นางนันทพร  คำภูมี นายคำดี   ชาวกล้า
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12

     
 นายพิมพา    คนงาม  นายสงวน  แก้วเชียงหวาง  นายทองคูณ  เบ้าทอง  นายธงชัย  บัวทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14

     
 นายเฉลิมพล  ก๊อกพิมพ์ นายสุนทร    สุจริต
 นางวันเพ็ญ  นาสวัสดิ์  นางอ๋อย   โพธิ์ศรี
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16

     
 นายสมร   มูลพงษ์    นายวุฒินันท์   มั่งมูล นายมณฑนา แสนโชติ
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 18

 
 นางสมบัติ  แก้วภักดี นางปณิตา  แช่มค้า
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 19