องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2558
Updated 2020, Oct 22

คณะผู้บริหาร

 
นางทวินตรา  ทรงคาศรี
0812601377
 นายก อบต.
นายบด ชาวสุรินทร์
0896184114 นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี
 รองนายก อบต.  รองนายก อบต.
 
นางเพ็ญศิริ ศรีวงษ์
0936516025
 เลขานุการนายก อบต.
 
 นายบุญญา   ไชยนาพันธ์
 ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า (0897129558)
   
 
  นางลักษณาวดี   สิงคลีประภา  
  รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า (0899441997)  
     
นางสาวจิรพร    พุทธาผา (0956721479)
นายประภาส  นาเสงี่ยม จ.ส.อ. ธนาธิป   ไทยภักดี (0895699359)
  ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักงานปลัด
   
 
 - ว่าง - นายวีรยุทธ    แก้วคำ (0816611086)   - ว่าง -
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข