องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 
 นายเฉลิมชาติ  ทรงคาศรี
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า
081-7097179

นายบด  ชาวสุรินทร์
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า
093-3200324

 
นายเข็มพร  สมบูรณ์
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า
065-2755002

 
 นายแสงจันทร์  วิชัย
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า
081-0519122


 นายวีรยุทธ แก้วคำ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า
081-6611086
 
 
  ว่าง
 
  รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า       
นางสาวจิรพร    พุทธาผา
นายประภาส  นาเสงี่ยม จ.ส.อ. ธนาธิป   ไทยภักดี 
  ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักงานปลัด
095-6721479 081-5448506
089-5699359
   
 
 - ว่าง - นายวีรยุทธ    แก้วคำ   - ว่าง -
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

081-6611086