องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
 


จัดกิจกรรมโครงการ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืชน้้ำในแหล่งสาธารณะ


จัดกิจกรรมโครงการ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืชน้้ำในแหล่งสาธารณะ โดย นางทวินตรา ทรงคาศรี นายก อบต. มอบให้ นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี รอง นายก อบต. เป็น ประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวรายงานโดย นายบุญา ไชยนาพันธ์ ปลัด อบต.ประธานจัดงาน ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต. ผู้นำชุมชน ผญบ.สุมเส้า ส.อบต.ม.1,10,12 และ 19 จิตอาสาพัฒนา และเยาวชน ต.สุมเส้า ร่วมด้วยช่วยกัน ลอกผักตบ จอกแหน วัชพืช ลำห้วยคำแบ้ ลำห้วยนาแค ในพื้นที่ เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกป้องกันน้ำท่วมนาข้าวของเกษตรกรช่วงฤดูน้ำหลาก ผลการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2020-09-01
2020-07-31
2020-07-24
2020-06-22
2020-06-17
2020-05-29
2020-03-17
2020-03-13
2020-02-22
2020-02-18