องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
สาสน์จากปลัด อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุข
ส่วนการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน (สขร.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ (ผด.3)
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 


วิสัยทัศน์ตำบลสุมเส้า

 


                            พัฒนาตำบล พัฒนาชีวิต ยึดติดคุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง

           

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการมีรายได้เพิ่มและการมีงานทำของประชาชนในพื้นที่

2. ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

3. พัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดีทุกกลุ่มทุกวัย

4. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรกรรมให้พอเพียงตลอด ทั้งปี

5.  ส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึก ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น

6. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในท้องถิ่นทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การบริหารงาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น