องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
สาสน์จากปลัด อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุข
ส่วนการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน (สขร.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ (ผด.3)
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

กองการศึกษา
 
   
 
  - ว่าง -  
   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 
 
 นายมงคล บัวทอง
ว่าง น.ส.ทัศนีย์ โพธิวาระ
 ผู้ช่วยวัฒธรรม นักวิชาการศึกษา
 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
   
 
นางสาวศิลป์ปริยากร  ว่องไว
นางสาวประยงค์   สมบูรณ์
นางวิสุทธิ์    ถือธรรม
 ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก
 ครูผู้ดูแลเด็ก
 

 
นางสาวนิภาพร   ชาวสุรินทร์ นางกนกกาญจน์  จันทรเสนา นางธนพร    อยู่สุข
 ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
นางเสงี่ยม    นามฤทธิ์ นางอักษร     มณีรัตน์ นางสาวสุภาวดี     สนธิหา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
นางกาญจนา   ศรีประภา นางปิยะมาศ   รอบรู้ นางธนัญญา  ชาวสุรินทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
   
นางสาวพรรณศิริ  สมศรี นางสาวทิพวรรณ  บัวจำนงค์ นายอรรถพันธ์ ปัดชา
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
     
นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีวงษ์ นางสาวแพรวพรรณ   ส้วมเชียง นางสาวจุฑามาศ คำริแง
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป