องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
สาสน์จากปลัด อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุข
ส่วนการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน (สขร.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ (ผด.3)
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

กองคลัง
 
 
นางสาวจิรพร   พุทธาผา
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
 
 นางสาวรัตติยากร   วันสีทอง นางจินตนา    ใจธรรม นายไพฑูรย์   พังคลี
 นักวิชาการเงินและบัญชี  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  รักษาราชการเจ้าหน้าที่พัสดุ


   
ว่าง ว่าง
ว่าง
 นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานประปา

 
 
 นางสาววิวรรณ   รักญาติ นางสาวนภาภรณ์    แก้วแก่น
นางสาวนงค์นุช   สุระการ
 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
     
 นายธีระ  พฤฒิสาร นายพิรุณเทพ   สมบูรณ์
น.ส.ระพีพรรณ แสงสี
 พนักงานจดมาตรวัดน้ำ คนงานทั่วไป
ผู้ช่วย จนท.ธุรการ
 
 

น.ส.ศิริลักษณ์ ใจสัตน์
 
 
คนงานทั่วไป