องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
สาสน์จากปลัด อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุข
ส่วนการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน (สขร.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ (ผด.3)
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สำนักงานปลัด
 
   
  จ.ส.อ.ธนาธิป   ไทยภักดี  
  หัวหน้าสำนักปลัด
 
   
ว่าง ว่าง 
ว่าง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน บุคลากร     นิติกร 
 
ว่าง นางสาวพรลัดดา   โถหินัง ว่าง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
นายสาวอาทิยา    อินทร์กง นายสงวน    แก้วแก่น นางสาวจินตนา   พานุรัตน์
ผู้ช่วยบุคลากร พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายวัชระ    ยาพุทธา นางทองพูลย์    สมบูรณ์ นายสุระชัย    ใจธรรม
 ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คนงานทั่วไป พนักงานขับรถน้ำ
 
   
 นายสมยศ    สมบูรณ์ นางเพ็ญศิริ    ศรีวงษ์ นายสำเนียง    ป่าแฝก
พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป  คนงานประจำรถขยะ
   
นายประสิทธิ์    รสธรรม นายบุญเรือง    พวงเสียง นายสุนทร    ว่องไว
คนงานประจำรถขยะ  คนงานประจำรถขยะ พนักงานดับเพลิง

 
นายบุญยงค์    แสงศรี นายอานนท์    พรหมสิงห์ นายวุฒิชัย    พันลำภักดิ์
นักการภารโรง ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผช  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล