องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
สาสน์จากปลัด อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารงานบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการต่างๆ
 
มาตรการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสจัดซื้อ-จัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว-ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี
สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการาจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างรายเดือน (สขร.)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ (ผด.3) )
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
Q&A
E-Service
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ

สำนักงานปลัด
 

จ.ส.อ.ธนาธิป   ไทยภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด
   
ว่าง ว่าง 
ว่าง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน บุคลากร     นิติกร 
 
ว่าง นางสาวพรลัดดา   โถหินัง ว่าง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานธุรการ
 
.
 .
นายสาวอาทิยา    อินทร์กง นางสุนิษา บัวเข็ม
นายวิเชียร แสงสี
ผู้ช่วยบุคลากร ผู้ช่วยนักบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวัชระ    ยาพุทธา นางทองพูลย์    สมบูรณ์ นายสุระชัย    ใจธรรม
 ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คนงานทั่วไป พนักงานขับรถน้ำ
 
 .  
.
 นายสมยศ    สมบูรณ์ น.ส.สุพรรณี สมบูรณ์
นายสิทธิชัย ไชยนาพันธ์
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยนิติกร
 .  

น.ส.นริศรา หมั่นคง น.ส.จินตหรา ถามูลเรศ นายเอกชัย วะจีประสี
พนักงานวิทยุ ผู้ช่วยชีวิตคน
พนักงานดับเพลิง

.  
นายบุญยงค์    แสงศรี นายรณยุทธ สุระการ
นายวุฒิชัย    พันลำภักดิ์
นักการภารโรง ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
 
 
นายกัฏภัทร ผาจวง นายวัชรพงษ์ สำเภา
นางสาววิชุดา  กิจเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานดับเพลิง พนักงานวิทยุ