องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
สาสน์จากปลัด อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุข
ส่วนการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน (สขร.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ (ผด.3)
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สำนักงานปลัด
 
 
 
  จ.ส.อ.ธนาธิป   ไทยภักดี  
  หัวหน้าสำนักปลัด
 
   
ว่าง ว่าง 
ว่าง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน บุคลากร     นิติกร 
 
ว่าง นางสาวพรลัดดา   โถหินัง ว่าง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานธุรการ
 
.
 .
นายสาวอาทิยา    อินทร์กง นางสุนิษา บัวเข็ม
นายวิเชียร แสงสี
ผู้ช่วยบุคลากร ผู้ช่วยนักบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวัชระ    ยาพุทธา นางทองพูลย์    สมบูรณ์ นายสุระชัย    ใจธรรม
 ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คนงานทั่วไป พนักงานขับรถน้ำ
 
 .  
.
 นายสมยศ    สมบูรณ์ น.ส.สุพรรณี สมบูรณ์
นายสิทธิชัย ไชยนาพันธ์
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยนิติกร
 .  

น.ส.นริศรา หมั่นคง น.ส.จินตหรา ถามูลเรศ นายเอกชัย วะจีประสี
พนักงานวิทยุ ผู้ช่วยชีวิตคน
พนักงานดับเพลิง

.  
นายบุญยงค์    แสงศรี นายรณยุทธ สุระการ
นายวุฒิชัย    พันลำภักดิ์
นักการภารโรง ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
 
 
นายกัฏภัทร ผาจวง นายวัชรพงษ์ สำเภา
นางสาววิชุดา  กิจเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานดับเพลิง พนักงานวิทยุ