องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
สาสน์จากปลัด อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารงานบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการต่างๆ
 
มาตรการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสจัดซื้อ-จัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว-ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี
สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการาจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างรายเดือน (สขร.)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ (ผด.3) )
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
Q&A
E-Service
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ

ประวัติความเป็นมา
 
พื้นเพเดิมของชาวบ้าน เดิมบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านสุมเส้าจะเป็นป่ายางทั้งหมู่บ้าน โดยมีปุ่อุจมิน ชาวกล้า พร้อมชาวบ้าน อพยพมาจากบ้านขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยอพยพมาทั้งหมด 6 ครอบครัว มีเด็กมาด้วยครอบครัวละ 1 คน ที่แรกได้เร่ร่อนหาพื้นที่สมบูรณ์เพื่อประกอบอาชีพ โดยได้เดินทางไปตั้งหลักที่บ้านเดื่อสีกาย จังหวัดหนองคาย แต่ในปีนั้นเกิดน้ำท่วมอย่างหนัก ทำให้ทำนาไม่ได้ผลเท่าที่ควร จึงได้ปรึกษาหารือกันหาทำเลใหม่ ซึ่งได้เดินทางมาพักแรมที่บ้าบกหวาน นาฮี ในขณะนั้นเป็นค่ายทหาร โดยเวลาต่อมาได้เดินทางมาที่บ้านเพ็ง ซึ่งในตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอำเภอเพ็ญ ซึ่งพักแรมเป็นเวลาหลายวัน จึงเดินทางต่อ เพื่อหาทำเลใหม่ที่อุดมสมบูรณ์ ที่มีห้วยหนองคลองบึง เพื่อที่จะประกอบอาชีพทำนา พอดีเดินผ่านมาถึงบ้านสุมเส้าปัจจุบัน จึงตั้งหลักปักฐานอยู่ และได้ถางป่าเพื่อทำไร่นา ประกอบกับมีต้นยางหลายต้นเพื่อใช้ในการสร้างบ้านเรือน พอหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ได้ปรึกษากันว่าจะตั้งชื่อหมู่บ้านว่าอย่างไร และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านหลุมข้าว " มีความหมายว่า สมัยก่อนข้าวไม่มีการซื้อขายกัน ไม่รู้ว่าจะเอาข้าวไปเก็บไว้อย่างไรดี จึงได้ขุดหลุมขึ้น เพื่อที่จะได้นำข้าวไปเผาเพราะในปีต่อไปจะได้ข้าวเยอะเหมือนเดิม เพราะไม่มีที่เก็บข้าว ต่อมาการศัึกษาเจริญก้าวหน้า โดยสมันนั้นเป็นโรงเรียนวัด(วัดโพธิ์ชุมในปัจจุบัน)คณะครูบาอาจารย์ จึงได้ปรึกษากันว่าควรจะเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่จากบ้านหลุมข้าว เป็นบ้านสามก้อนเส่า ต่อมาอีกหลายปีชื่อหมู่บ้านก็เพี้ยนไปเรื่อยจนกลายเป็นชื่อสุมเส้า ในปัจจุบัน ต่อมา ในปี พ.ศ.2465 ปู่ราชบุตรชายทอง ปู่อุจมิน ชาวกล้า ซึ่งได้ยกฐานะเป็นตำบล โดยปู่ราช ชาวกล้า ได้รับเลือกแต่งตั้งจากทางราชการให้เป็นกำนันคนแรก และได้สมญานามว่า "ขุนสุมเส้า เรืองฤทธิ์"