วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น น้ำหมึกเติม Epson เม้าส์ อะแดปเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และคนพิการ ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยยากไร้ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาศ ประจำงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera TASKalfa 3511i ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกลำห้วยทับถ่านตอนบน(ห้วยแสง) บ้านแพงศรี หมู่ที่ ๑๔ ยาว ๕๕๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกห้วยบ้าน บ้านสงเปือย หมู่ที่ ๓ ยาว ๕๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกห้วยบ้านดงขวาง บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖ ปากห้วยกว้าง ๑๒ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกลำห้วยวังเดือนห้า บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ ยาว ๖๕๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑๒ ภายในหมู่บ้าน ๒ ช่วง รวมระยะทาง ๔๐๗ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อจัดวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ในสำนักปลัด เช่น น้ำหมึก เม้าส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง