วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำจัดหาอาหาร เครื่องดื่ม ให้ผู้บริการฉีดวัคซีนและประชาชนผู้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค ๑๙ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตามโครงการสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์แก่ประชาชนป้องกันตนจากโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ Covid ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพและเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างศาลาโดมและต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านเจริญศรี หมู่ที่ ๑๐ และบ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑๒ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น น้ำหมึดเติม Epson ตลับหมึก Canon แผ่น CD และ Handy drive เพื่อใช้ในกองช่าง ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุชุดเครื่องนอน วัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค วัสดุงานบ้าน งานครัว และถุงยังชีพ ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสถานที่กักกัน (Local Quarantine) ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิค ๑๙ ตามประกาศจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อหน้ากากอนามัย ตามโครงการสนับสนุนหน้ากากอนามัยในกลุ่มผู้ถูกกันกันที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามประกาศจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสร้างคำ หมู่ที่ ๑๓ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ AED (เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ) ประจำรถกู้ชีพ กู้ภัย ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑๙ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง