วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว ใช้ในกิจการงานของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เลนส์กล้อง ขนาด ๕๐ mm ขนาดรูรับแสง ๑.๘) ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว เช่น ถุงขยะสีดำ ใช้ในกิจการงานของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจกและตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บาน ใช้สำหรับเก็บเอกสารของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สมุดลงนาม ผ้าต่วนสีฟ้าและธง ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๒ สิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๑ ภายในหมู่บ้าน ยาว ๑๕๗ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ในกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ในงานของกองคลัง อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แบบอินพราเรด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาลอกคลอง เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ ที่มีจำนวนหนาแน่นจากห้วยนาแค และห้วยคำแบ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง