วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถเก็บขยะอเนกประสงค์ ทะเบียน ๘๓ ๔๒๔๑ อด (เปลี่ยนหวีคลัทซ์,แผ่นคลัทซ์ฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้อทรายอะเบท ชนิดที่มีฟอส ตามโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ด้วยทรายอะเบท สร้างเขตพื้นที่ปลอดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ปลอดภัยจากไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อทรายอะเบท ชนิดที่มีฟอส ตามโครงการรณรงค์ตำบลสุมเส้าร่วมใจกำจัดยุงลายด้วยทรายอะเบท สร้างเขตพื้นที่ปลอดโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ตำบลสุมเส้าร่วมใจ พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค,ปูนขาวฆ่าเชื้อ ตามโครงการเผ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,ไซริงค์,เข็มฉีดยา ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ในโครงการตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
ซื้อเข็มพลาสติก,ไซริงค์,ปูนขาว,ยาฆ่าเชื้อ ฯลฯ ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโค กระบือ งบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
ซื้อหัวเชื้อน้ำหมัก EM กากน้ำตาล และวัสดุฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมการขยายน้ำหมัก EM เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรเชิงอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง