วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ย. 2562
จ้างเหมาตามโครงการรณรงค์ปลูกฝังวินัยจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำสื่อรณรงค์/การขีดสีตีเส้นจราจร โครงการรณรงค์ปลูกฝังวินัยจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างเสริมผิวทางแบบแอสฟัลด์คอนกรีต ( Asphal Concrete ) ภายในหมู่บ้าน บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖ ยาว ๓๗๑ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ ๔ ประตู ทะเบียน กย-๔๔๗๔ อด ของ อบต.สุมเส้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ 4 ประตู ทะเบียน กฉ-4661 อด ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯและอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมสัมนาประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แก่ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านแพงศรี หมู่ที่ ๑๔ สายเลียบห้วยโจดเชื่อมถนนหนองผือน้อย กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมชี้แจงการประกาศใช้มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชุมพัฒนาราม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างเสริมผิวทางแบบแอสฟัลด์คอนกรีต ( Asphal Concrete ) ภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปือย หมู่ที่ ๓ ยาว ๓๙๘ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง