องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
สาสน์จากปลัด อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุข
ส่วนการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน (สขร.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ (ผด.3)
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สภา อบต.
 
 
นายดำรงศักดิ์   นาสวัสดิ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 นายนารี  คำภา
นายบุญญา  ไชยนาพันธ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
       
นายสันติ  ประเสริฐ นายประพันธ์ชัย  มั่งมูล  นายสุกรรณ   กองเงิน นางประภัสสร  ศรีรักษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 
       
นางดวงขันธ์  พระทัยบุตร  นางสาวปิยะพร  พุดกุดเรือ  นายนิยม  ส้วมเชียง นายกัญจน์  วะจีปะสี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
   . .
 
นายสมภาร    พาเภา    
นายบุญพัง  รักญาติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
       
นายเสรี   สีน้ำโหน่ง
 นายทวี   มณีรัตน์  นางอุไล  ชัยบุรมย์  
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

     
 นายสุจริต  เบ้าทองจันทร์ นายวิชัย   ชาวกล้า
 นายเดช  ยิ่งยง นายเปลี่ยง  คนฉลาด
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

     
 นายบุญชู  จันทร์เจริญ    นางนันทพร  คำภูมี นายคำดี   ชาวกล้า
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12

     
 นายพิมพา    คนงาม  นายสงวน  แก้วเชียงหวาง  นายทองคูณ  เบ้าทอง  นายธงชัย  บัวทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14

     
 นายเฉลิมพล  ก๊อกพิมพ์ นายสุนทร    สุจริต
 นางวันเพ็ญ  นาสวัสดิ์  นางอ๋อย   โพธิ์ศรี
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16

     
 นายสมร   มูลพงษ์    นายวุฒินันท์   มั่งมูล นายมณฑนา แสนโชติ
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 18

 
 นางสมบัติ  แก้วภักดี นางปณิตา  แช่มค้า
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 19