องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ


๑.เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาส ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๑๐ เสด็จขึ้นทรงราช 
๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
๓. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมและชุมชนในพื้นที่ ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน
๔.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศ
๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นน่าอยู่ สร้างความร่มรื่นและคลายร้อนแก่ประชาชน